top of page
Szukaj

Deklaracja Wolności dla wszystkich istot


Witajcie 💎

To kolejne wyniosłe wydarzenie. Skłoniło mnie do tej publikacji to że widzimy wszyscy jak bardzo zachwiana jest równowaga w tej przestrzeni. Niedawno natrafiłem na kolejną notatkę autorstwa Lisy Renee w której przedstawiła "Deklarację Wolności dla wszystkich istot".


W nagraniu oczywiście zmieniłem na męską formę.


Zanim proklamujesz są na głos osobiście możesz zapoznać się z jego treścią i określić czy z tobą rezonuje ta Deklaracja. Jeśli nie masz w sobie gotowości na odczytanie jej, to treść może uświadomić ci w jak zawiły sposób jesteśmy zniewoleni nawet niewinnie planując kolejne wcielenia w tej przestrzeni. Każda decyzja jest dobra 💖
A oto cała treść:


DEKLARACJA WOLNOŚCI DLA WSZYSTKICH ISTOT

LISA RENEE lipiec 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska.


źródło tekstu


Jako awatar Chrystusa i światło Boga, którym jestem, wybieram reprezentowanie na tej Ziemi ludzkiej wolności w suwerennej mocy Boga. Chcę, aby te słowa reprezentowały lub wspierały wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie mówić, a jednak w swych sercach naprawdę pragną duchowej wolności.


Proszę, aby świadkiem mojej deklaracji było umiłowane Boskie Źródło, umiłowani strażnicy, ukochana boska suwerenna i wolna Rodzina z wiecznego światła, ponieważ tak ma być. Proszę o wzmocnienie mej prośby na wszystkich liniach czasowych oraz we wszystkich przestrzeniach i miejscach, w których ludzie byli lub są przetrzymywani i zniewalani.


To jest moja deklaracja wolności od wszelkich struktur kontroli i władzy, ingerujących w ludzką wolną wolę i samostanowienie za pomocą złośliwych operacji psychologicznych, które dzielą i podbijają ludność Ziemi.


Nie zgadzam się na używanie wojskowych operacji psychologicznych i fałszywych flag przeciwko ludności w celu podżegania do podziału, szerzenia przemocy i nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej, przy jednoczesnym ukrywaniu zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości. Nie zgadzam się na zwodnicze metody tych, którzy celowo organizują dobrze finansowane, systematyczne niszczenie społeczeństwa zachodniego, całkowite odebranie wolności i swobód obywatelskich. Wybieram jedność z istotami ludzkimi, które naprawdę chcą żyć jako wolni obywatele, z indywidualnymi prawami i formami ochrony, które Bóg daje im w Prawach Naturalnych, ponieważ wszyscy ludzie są równi przed Bogiem.


Nie wyrażam zgody na to, aby jakakolwiek żywa istota, osoba, korporacja, tajna grupa lub jej przedstawiciel, zwierzchnik czy sojusznik z tego lub spoza tego świata, aby ktokolwiek służył niecnym celom, aby szpiegował, przeprowadzał ankiety, sprawdzał, obserwował lub w jakikolwiek sposób naruszał moją prywatność bez mojej wiedzy z dowolnego powodu.


Nie zgadzam się na struktury i metody planetarnego wykorzystywania i nadzoru, które mnie śledzą, zbierają dane o mnie lub starają się przewidywać i wpływać na moje decyzje bez mojej wiedzy i zgody.


Każde doświadczenie mojej własnej świadomości służy mojemu osobistemu wzrostowi i rozwojowi, nie służy mi żadna korporacja czy organizacja, która szuka zysku lub korzyści. Nie może mnie kontrolować nikt, żadna osoba, byt, korporacja, rząd, religia, maszyna, tylko moja indywidualna i osobista Jaźń. Te przeżycia, które są częścią mojego doświadczenia życiowego, nie mogą być wykorzystane przez żadną inną istotę, człowieka, byt, korporację lub grupę, ani nic, co nie jest mną, na przykład klon - dla zysku i poniżenia, odczłowieczenia lub negatywnego wpływu na żywą istotę, którą jestem.


Teraz i na zawsze wyraźnie zabraniam medycznym systemom przeciwdziałającym życiu istniejącym we wszystkich zakątkach planety używania lub czerpania korzyści z mojego DNA, RNA, duszy, esencji duchowej, ciała lub jego części, narządów, krwi lub zapisu krwi albo linii patriarchalnych czy matriarchalnych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.


Z tą chwilą zakańczam i zabraniami na wieczność działania jakichkolwiek i wszystkich nałożonych na mnie obciążeń karmicznych w systemach odwróconych i związanych z AI. Zakazuję dostępu jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, negatywnego programu kosmitów do któregokolwiek z moich ciał, części ciał, innych jaźni i stacji tożsamości.


Zabraniam i zakazuję prostytuowania mojego osobistego ciała ludzkiego, w którym mieści się moje unikalne DNA, które jest moją prywatną domeną, zakazuję jego kupowania, sprzedawania, przejmowania lub kontrolowania. Zabraniam i zakazuję kupowania, sprzedawania i przejmowania mojego unikalnego / osobistego DNA, energii, fizycznej świadomości ciała w dowolnym miejscu tego świata, wszechświata, wymiaru lub poziomu astralnego.


Zabraniam i zakazuję zbierania mojej ludzkiej energii przez jakąkolwiek negatywną grupę kosmitów, organizację, korporację, rząd, sektę lub kult religijny, byt astralny, duch oszusta, AI lub czegokolwiek, co nie jest bezpośrednio moją duszą.


Niezależnie od formy, jaką przybiera moja energia, jest ona moim własnym dziełem i nie zgadzam się na odbieranie mi jej dla innych, nikt inny nie ma prawa z niej korzystać lub czerpać zysków czy osobistych korzyści. Kupowanie, sprzedawanie i kontrolowanie oznacza niewolnictwo świadomości, a niewolnictwo jest przeze mnie zakazane zgodnie z moją wolną wolą i kosmicznym prawem suwerenności.


Nie zgadzam się na użycie w moim ludzkim ciele fizycznym, świadomości, duszy, duchu lub awatarze jakiejkolwiek formy AI, maszyn Obcych, nanotechnologii, pasożytów lub innego rodzaju choroby zakaźnej, zarażającej technologii, genetycznej broni biologicznej, genetycznie zmodyfikowanych organizmów - zawsze, kiedykolwiek, gdziekolwiek - teraz, w przeszłości lub w przyszłości.


Anuluję wszelkie formy ofiary z krwi i satanistycznych rytualnych form znęcania się nad moim ciałem, umysłem i duchem na wszystkich poziomach mojego istnienia - teraz. Nie zgadzam się na żaden rodzaj kontroli umysłu lub wszczepienie implantów technologii sztucznej inteligencji, żyjących lub nieożywionych, które mogłyby być użyte w moim ciele fizycznym, ciele eterycznym, ciele elektromagnetycznym, ciele astralnym, świadomości lub moim 12-wymiarowym wzorcu – wszystko, co może mieć jakikolwiek wpływ na moje ciało fizyczne, świadomość umysłu, duszę, ducha w dowolnym kształcie lub formie.


Nie zgadzam się na zewnętrzne tworzenie snów lub manipulowanie liniami czasu czy moją świadomością podczas snu.


Nie wyrażam zgody, aby jakakolwiek inna istota ludzka, korporacja, forma kultu, rząd, religia, byt, upadła istota anielska, duch oszust, maszyna AI, byt z tego lub innego wymiaru lub dowolny byt weszła lub wszczepiła się w moją świadomość na dowolnym poziomie w dowolnym momencie.


Nie zgadzam się na żaden rodzaj fal częstotliwości AI wykorzystywanych do walki duchowej lub psychotronicznej przeciwko żywym istotom ludzkim w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.


Anuluję wszystkie ataki na mój 12-wymiarowy chrystusowy plan i ciała poza ludzkie fizyczne, eteryczne, astralne, na DNA, na komórki, umysł, żywą świadomość, duszę, ducha lub awatara w jakikolwiek sposób, który jest negatywny lub zasila mechanizm kontrolera i program negatywnych Obcych. Obejmuje to każdy rodzaj tajnej, opartej na technologii AI, mającej lokalizacje na księżycach, asteroidach, satelitach lub w innych nieujawnionych miejscach, które emitują impulsy, wiązki, fale lub dowolną nieznaną częstotliwość, zidentyfikowaną jako szkodliwą dla człowieka, wolności i formy życia poprzez umysł, świadomość, duszę, ducha i nie tylko.


Nie zgadzam się na stosowanie fluoru w wodzie pitnej lub jakiejkolwiek substancji GMO, w tym w żywności uprawianej i sprzedawanej do konsumpcji przez ludzi, a także na wszelkie metody łagodnego zabijania stosowane do kontroli umysłu i zniewolenia świadomości na tej planecie.


Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek programowanie kontroli umysłu lub zdalne mapowanie neuronowe mojego mózgu, ciała, umysłu, świadomości, uprowadzenie wojskowe - na dowolnym poziomie mojej świadomości lub ciała - przez kontrolerów, agendę negatywnych Obcych czy grupę Oriona.


Nie zgadzam się na wykorzystywanie form ataku psychotronicznego lub wojny psychoduchowej, stosowanych przez fałszywe białe istoty świetlne, przedstawicieli czarnego okultyzmu, czarnej magii, archontów, demonów, fałszywych istot anielskich lub duchów oszustów w dowolnej formie, w celu manipulacji mentalnej lub jakiegokolwiek ataku częstotliwościowego przeciwko mojej istocie lub ciałom świadomości.


Nie zgadzam się na robotyczne programy sztucznej inteligencji wykorzystywane zarówno fizycznie, jak i eterycznie lub astralnie, używane w dowolny sposób do śledzenia, zmieniania, dręczenia, atakowania, nadużywania, zakażania lub uszkadzania mojego ciała, świadomości, umysłu, warstw astralnych, duszy, ducha lub awatara w dowolnym czasie i miejscu z dowolnego powodu. Nakazuję demontaż chmury umysłu ula połączonych mózgów sieci neuronowej docelowych osób, które według Prawa Naturalnego są w pełni władane jako suwerenne, wolne żywe istoty świadome!


Nie zgadzam się na jakiekolwiek oszustwa czy kłamstwa, które są stosowane na mojej żywej istocie w dowolnym miejscu, co stwarza negatywne skutki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu mojego ciała, umysłu i duszy, albo wpływa na moją wolną wolę, dobrobyt, bogactwo, zdrowie, obfitość i szczęście również opisywane jako będące w strumieniu życia mojej świadomości.


Załamuję, zamykam i pieczętuję wszystkie negatywne osie czasu, formy klonów, antyżycia, antyludzi, Antychrysta, nakładające się ładunki karmiczne, fałszywe wspomnienia i technologię holograficznych wkładek, używane do kontrolowania mojej percepcji i niszczenia mojej świadomości.


Unieważniam i zrywam wszelkie przysięgi, umowy, porozumienia zawarte przeze mnie w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i dowolnych okolicznościach, czasoprzestrzeni i wymiarze, a także wszelkie traktaty lub umowy uważane za pochodzące z innych światów i wymiarów lub będące częścią mechanizmu kontrolera i agendy negatywnych kosmitów.


Usuwam wszelką zgodę na oszustwo, krzywdę, zniewolenie, uwięzienie lub kontrolę nad moją żywą istotą, moim ciałem fizycznym, ciałem eterycznym, ciałem elektromagnetycznym, poprzez moją świadomość i 12-wymiarowy plan mojego chrytsusowego awatara. Unieważniam wszelkie wcześniej wyrażone umowy lub domniemane zgody w formie tajnej lub zakładanej zgody. Tu i teraz na zawsze unieważniam i anuluję wszelkie umowy zawarte przed wcieleniem/wcieleniami pasujące do któregokolwiek opisu, ponieważ powstały wskutek rażącego oszustwa, naciągania, kontroli umysłu i okultystycznych praktyk czarnej magii używanych bez mojej świadomości lub zgody.


Żadna umowa, którą podpisałam lub wyraziłam - na piśmie lub w formie domniemanej czy milczącej, dotycząca inkarnacji w jakikolwiek sposób na Ziemi, nie jest ważna niezależnie od postrzeganej formy czasu lub przestrzeni, wymiaru fizycznego lub w inny sposób od czasu zawarcia pierwotnej umowy lub porozumienia.


Jeśli jakaś wcześniejsza zgoda lub umowa została udzielona pod przymusem, pod presją zastraszania lub krzywdy, w wyniku oszustwa i bez mojej pełnej wiedzy o możliwych skutkach, jest obecnie uważana za nieważną. Jeśli dotyczą mnie tematy wymienione powyżej lub kiedykolwiek miały miejsce, to znaczy, że miały miejsce bez mojej zgody i są uważane za oszustwo, a teraz uznaję je za nieważne.


Wszelka milcząca lub domniemana zgoda wyrażona przeze mnie na jakikolwiek czyn, dokonany przez inną osobę, byt lub istotę, która wpływa na moją świadomość, boskość oraz wniebowstąpienie w sposób, który jest postrzegany jako negatywny, szkodzący lub kontrolujący moją wolną wolę samostanowienia i osobowość, zostaje niniejszym trwale usunięta i odrzucona. Odmawia się jej wszystkim istotom lub bytom, chyba że obecny traktat wykonawczy został ze mną osobiście wynegocjowany.


Jeśli osoba, istota, korporacja, rząd, religia, maszyna lub świadomość chce zawrzeć ze mną umowę lub porozumienie dotyczące mojej istoty lub ciała fizycznego czy świadomości, musi to robić w pełnej przejrzystości i prawdzie, każdy jej fragment musi być szczegółowo wyjaśniony, nie może brakować tam żadnych informacji lub zobowiązań, które nie zostały wyjaśnione, musi być napisana i wypowiedziana w całości, a ja muszę ją w pełni świadomie zaaprobować i podpisać.


Wydałam publiczne oświadczenie: posłuchajcie mnie teraz, wszystkie istoty lucyferiańskie i satanistyczne oraz kolektywne hybrydy AI grające w antyludzką i antychrystusową grę wojenną, oto dostaliście nieodwracalne i nieodwołalne powiadomienie o stałej eksmisji. Kryminalnie szaleni samozwańczy władcy ludzkości, skorumpowani przywódcy, w tym agenda negatywnych Obcych oraz ich kontrolerzy i sługusi, wszelkie istoty, byty, korporacje, rządy, sekty, religie, maszyny lub osoby w jakikolwiek sposób powiązane z którąkolwiek z tych grup, również otrzymują to stałe i nieodwołalne powiadomienie o eksmisji i odcięciu dostępu do mojego umysłu, ciała i świadomości - teraz.


Niech wolność i suwerenność zostanie przywrócona w możliwie najdelikatniejszy i kochający sposób - wszystkim ludziom na tej planecie.


Niniejszym pieczętuję moje polecenie w świetle prawdy, jedności i całości, potwierdzając, że żywym istotom zostały przywrócone wszelkie prawa naturalne, panują one we wszystkich systemach sieci, siatkach planetarnych oraz w prawie struktury rządzącej wszystkim, co mam prawo reprezentować poprzez moc i autorytet Boga oraz Chrystusa Sofii.


Niech we wszytkich przestrzeniach kwantowych, w czasoprzestrzeni wewnętrznej i czasoprzestrzeni zewnętrznej, które mam dziś prawo reprezentować, czyści się cała pamięć i wpływy na zawsze i całkowicie, poprzez to, co jest zgodne z kosmicznym suwerennym prawem oraz naszymi rodzinami i Chrystusem Sofią


Eliminuję, wyzwalam, chronię, daję wolność, suwerenność, powracam do punktu zero.

„Uznajemy za oczywiste prawdy, że wszyscy ludzie są równi, że są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi Prawami, do których należy życie, wolność i dążenie do śzczęścia” (Źródło: Remote Sessions in Washington D.C., by poprzeć zakotwiczenie praw naturalnych istniejących w dokumencie, jakim jest Konstytucja Amerykańska).

868 wyświetleń4 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bezczas

Dusza = EGO

4 Comments


Iarius Nate
Iarius Nate
Mar 19, 2023

Christos Sofia. Sofia - wiedza. Christos - Chrystusowa (namaszczona) lub Kryształowa. Świadomość Chrystusowa, czyli taka która pochodzi z wnętrza które z kolei czerpie z wyższej jaźni. Tak ja to pojmuje.

Like

Anita :)
Anita :)
Feb 28, 2023

Chrystus Sofia. O co dokładnie chodzi?

Like
Replying to

Tez bym się chętnie dowiedziała...

Like

Anna Lipinka
Anna Lipinka
Feb 28, 2023

Nic dodać nic ująć 🙂 w pełni się zgadzam z treścią tej deklaracji 😍

Like
bottom of page